Friday, June 15, 2012

Renungan Jumaat : Bekerja secara ihsan (Siri 2)


Faktor-faktor yang mendorong sikap ihsan dalam bekerja. 

Ada banyak faktor yang mendorong seorang manusia mukmin untuk bekerja secara ihsan. Di antaranya adalah: 

a.    Muraqabatullah.

Iaitu kesedaran bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasi setiap ucapan dan tindakan kita sehingga kita lebih berhati-hati dalam berusaha dan hanya melakukan yang baik serta dengan cara yang baik. Ini adalah hakikat ihsan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis " Ihsan adalah apabila engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu"

b.    Menyedari bahwa ihsan adalah perintah Allah.

Faktor lain yang boleh menumbuhkan sifat ihsan dalam bekerja pada diri kita adalah kesedaran bahwa ihsan adalah pertintah Allah yang wajib dilaksanakan. Firman Allah " Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil, berbuat ihsan dan memberi sedekah kepada kaum kerabat." (an-Nahl:90)

c.    Kesedaran bahwa kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan.

Jika melakukan kebaikan maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan akhirat. Jika melakukan keburukan, maka kita akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Rasulullah saw bersabda " Sebagaimana kamu memperlakukan maka begitu juga kamu akan diperlakukan." (HR.Ibnu 'Adil)

d.    Kebersihan hati.

Kerana ucapan dan tindakan yang baik tidak akan keluar kecuali dari hati yang baik dan bersih. Hati yang kotor hanya akan mengeluarkan ucapan dan tindakan yang kotor dan jahat. Kerana hati adalah ibarat bejana yang akan mengeluarkan sesuatu sesuai dengan isinya. Jika berisi racun maka yang keluar adalah racun. Jika berisi susu atau pun madu, maka yang keluar juga madu atau susu.

e.    Ilmu dan kemampunan untuk menerapkannya.

 Pengetahuan yang mendalam tentang apa yang akan dikerjakan dan adanya kemampuan untuk mengaplikasikannya sering kali menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk bekerja secara ihsan. Ilmu yang tidak disertai dengan kemampuan atau kemampuan yang tidak di dasari ilmu pengetahuan tidak akan mampu mewujudkan ihsan dalam bekerja. Kerana kedua syarat yang dimiliknya ini, Nabi Yusuf as berani menawarkan diri sebagai bendaharawan Negara dan berhasil melaksakan tugas berat ini dengan sangat  baik. Firman Allah " Berkata Yusuf:" Jadikanlah aku sebagai bendahawaran Negara. Sesunguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, dia berkuasa penuh pergi menuju ke mana saja dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berlaku ihsan" (Yusuf:55-56)


f.     Penyertaan dan dokongan daripada orang-orang yang menghendaki kebaikan.

Tanpa adanya dokongan orang ramai maka sukar untuk menwujudkan sifat ihsan dalam bekerja. Oleh kerana itulah, Allah swt berfirman " Dan tulong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya" (al-Maidah:2)


No comments:

Post a Comment